TOIMINTATAPA

Viitekehys

Toimintaani valmentajana, fasilitaattorina ja kouluttajana ohjaa sosiaalipsykologinen ja organisaatiopsykologinen viitekehys. Ihminen toimii sosiaalisessa maailmassa, jossa hän on erilaisten ryhmien jäsen niin työssä kuin yksityiselämässä. Organisaatiota tai työyhteisöä voidaan pitää tavoitteellisena ryhmänä, jolla on psykologinen vaikutus sen jäseniin ja joka on samalla osa laajempaa yhteiskunnallista ja kulttuurista todellisuutta.

Kouluttajana viitekehykseni on ensisijaisesti kokemuksellinen oppimisnäkemys. Oppiminen ymmärretään kokonaisvaltaisena, syklimäisenä prosessina, jossa ihmisen ymmärrys opittavasta asiasta syvenee omien kokemusten kriittisen pohdinnan, käsitteellistämisen ja kokeilevan tutkimisen kautta.

 

Työote

Tapani valmentaa ja ohjata perustuu tutkivaan dialogiin. Tavoitteeni on luoda työyhteisössä tai ryhmässä edellytyksiä toimivalle vuorovaikutukselle, jolloin kyky oppia omista ja toisten ajattelu-, tunne- ja toimintatavoista vahvistuu ja syvenee. Dialogisessa kanssakäymisessä yksilön itsetuntemus ja itsensä johtamistaidot kehittyvät ja ihmisten erilaisuuden ymmärtäminen kasvaa. Avoimessa ja hyväksyvässä vuorovaikutustilanteessa työyhteisön toimivuutta ja hyvinvointia voidaan kehittää yhdessä tietoisesti.

Niin ryhmien kuin yksilöidenkin ohjauksessa tutkiva asenne auttaa ihmistä tunnistamaan omaa osaamistaan ja vahvuuksiaan. Samalla voidaan purkaa kasvun ja kehittymisen sisäisiä esteitä ja löytää ohjattavalle paras ja sopivin tapa kehittyä ihmisenä ja ammatillisesti. Kun ihminen alkaa paremmin tiedostaa toimintansa perusteita, niin sanottua käyttöteoriaansa, hän voi arvioida toimintatapojensa tarkoituksenmukaisuutta nykyisissä olosuhteissa, hän voi kohdata omia rajojaan ja näin luoda pohjaa uuden oppimiselle, kehitykselle, vahvistumiselle ja muuttumiselle. Parhaimmillaan innostus työhön lisääntyy ja työn laatu parantuu.