VALMENNUS

 • Coaching
 • Työyhteisövalmennus
Valmentamisella tarkoitetaan erilaisia menetelmiä ja keinoja, joiden avulla valmentaja voi tukea ja auttaa esimiestä tai työntekijää, työryhmiä tai työyhteisöä saavuttamaan työlleen asettamansa tavoitteet, parantamaan työsuoritustaan sekä kehittymään niin ammatillisesti kuin kokonaisena ihmisenä. Valmennus perustuu valmennettavan ja valmentajan väliseen luottamukselliseen vuorovaikutussuhteeseen.


Coaching

Coaching on valmennusprosessi, jossa valmentaja tukee ihmistä tai ryhmää omien voimavarojensa löytämisessä ja käyttöönottamisessa niin, että prosessille asetettu tavoite tai tavoitteet toteutuvat. Tavoitetta kohti kuljetaan tunnistamalla ja kirkastamalla tavoitteen saavuttamista edistäviä sisäisiä voimavaroja ja osaamista sekä tiedostamalla hidasteita tai esteitä, jotka tulee ylittää. Valmentaja voi myös tulla seuraamaan valmennettavaansa tämän haasteellisessa arjen tilanteessa, jolloin oppiminen aidosta tilanteesta tulee mahdolliseksi.

Coaching on keskustelua, jossa valmentaja voi esittää kriittisiä kysymyksiä, haasteita ja ehdotuksia huolehtien tällä tavoin siitä, että työskentely on prosessille asetettujen tavoitteiden suuntaista. Visuaalisia ja toiminnallisia menetelmiä voidaan käyttää, samoin välitehtäviä. Coaching voi myös osittain tapahtua puhelimitse, jolloin puhelimessa tarkistetaan senhetkinen tilanne suhteessa asetettuihin tavoitteisiin.

Coachingin kestosta ja tapaamistiheydestä sovitaan yhdessä. Coaching-prosessi on usein lyhytkestoinen vaihdellen muutamasta kerrasta puolen vuoden tai vuoden prosessiin. On myös mahdollista sopia yksittäisistä coaching-kerroista.

Coaching myös englanninkielisenä. Esimerkkiesite Coaching for researchers täältä pdf-tiedostona

Kenelle?

 • johtajille ja esimiehille
 • työyhteisöille
 • työtiimeille
 • organisaation ammattiryhmille
 • yksittäisille työntekijöille ja työryhmille
 • yksin työskenteleville kuten pienyrittäjille, freelancereille, toimittajille ja taiteilijoille.

Miksi?

 • johtamisen haasteet ja esimiestaitojen kehittäminen
 • yksilöllisen ammatinhallinnan kehittäminen tai työyhteisön toimivuuden vahvistaminen
 • yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin vahvistaminen työyhteisössä
 • uusien haasteiden tai muutoksen kohtaaminen ja käsittely
 • vaikeiden tilanteiden hallinta ja sovittelu sekä ristiriitojen ratkaisu
 • oman osaamisen kirkastaminen ja kehittäminen
 • työroolien ja tehtävien selkiyttäminen
 • vuorovaikutuksen ja viestinnän parantaminen
 • ratkaisujen löytäminen ja toteuttaminen
 • työn ja yksityiselämän tasapainon parantaminen ja työssä jaksaminen
 • itsetuntemuksen kehittäminen ja itsensä johtamistaidot.

Työyhteisövalmennus

Työyhteisön valmennus tulee kysymykseen esimerkiksi silloin, kun työyhteisö haluaa ohjatusti ja jäsentyneesti kehittää ja vahvistaa yhteisönsä toimivuutta. Valmentaja suunnittelee tilaisuuden tai pitkäkestoisemman prosessin ja valitsee käytettävät menetelmät räätälöidysti kyseessä olevan työyhteisön tarpeiden ja tavoitteiden pohjalta.

Kenelle?

 • pienet tai keskisuuret työyhteisöt
 • työtiimit ja projektiryhmät

Miksi?

 • vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojen kehittäminen
 • tiimien toiminnan kehittäminen
 • työyhteisön pelisääntöjen tarkistaminen ja kehittäminen
 • työroolien ja työprosessien selkiyttäminen
 • työhyvinvointi ja väsymisen ehkäisy
 • ajanhallinta
 • ristiriitojen rakentava käsittely sekä konfliktien ennaltaehkäisy.

Esimerkkejä pitkäkestoisista hankkeista

Viisas oppilasjohto - hanke kaudella 2009-2011.Opetushallituksen rahoittama ja Jyväskylän yliopiston toteuttama kehittämishanke, jota johtaa professori Taru Lintunen ja koordinoi LitT Marjo Kuusela. Maaret Wager hankkeessa valmentajana ja kouluttajana.

 

Yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia kouluihin - hanke kaudella 2008- 2010. Opetushallituksen rahoittama ja Jyväskylän yliopiston toteuttama kehittämishanke, jota johtaa professori Taru Lintunen ja koordinoi LitT Marjo Kuusela. Maaret Wager hankkeessa valmentajana ja kouluttajana.

 

VALO - Toimiva ja hyvinvoiva työyhteisö. Suomen Pakolaisapu ry:n 1,5 vuoden Tykes-rahoitteinen kehittämishanke. Työministeriön asettama työelämän kehittämisohjelma kaudella 2004-2009. Maaret Wager hankkeessa asiantuntijana ja valmentajana.

 

valmennus sivun alkuun